Tietosuojaseloste 
Maksuturvan asiakkaat

Yleistä

Tämä tietosuojaseloste koskee Maksuturvan maksupalvelua käyttävien asiakkaiden, eli verkkokauppojen, yrityksien, yhdistyksien tai muiden tahojen yhteyshenkilöiden ja vastuuhenkilöiden tiettyjä henkilötietoja.

Maksuturva toimii tässä yhteydessä rekisterinpitäjänä.

Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

Maksuturva Group Oy, Y-tunnus: 2121703-0, (”Maksuturva”)
Osoite: Mechelininkatu 1 A, 00180 Helsinki, Finland
Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö: Maksuturva Group Tietosuojatiimi, Krista Willman
Puhelinnumero (09) 321 3300
Sähköpostiosoite: privacy@maksuturva.fi
 
 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Henkilötietojesi käsittelyn oikeusperuste on Maksuturvan maksunvälityspalvelun mukaisten sopimusten täytäntöön paneminen, joissa sinä olet osapuolena tai edustat tällaista osapuolta, tai näiden sopimusten tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen pyynnöstäsi.
 
Henkilötietojasi käsitellään myös asiakassuhteen kehittämiseksi. Tällöin henkilötietojesi käsittelyn oikeusperusteena on oikeutettu etu. 
 
Tietyissä tilanteissa, kuten sähköisessä markkinointiviestinnässä, henkilötietojesi käsittely perustuu Maksuturvan oikeutettuun etuun tai suostumukseesi. Sinulla on aina oikeus milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus.
 

Yllä esitetyn perusteella, käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

  • Sopimusten täytäntöönpano
  • Tiedotteiden lähettämiseen (palvelu-, häiriö-, ja muut tiedotteet jotka liittyvät tilaamaasi palveluun)
  • Laskutus
  • Palvelun toteuttaminen
  • Asiakassuhteen kehittämiseen

Henkilötietojesi käsittelyn oikeusperusteena on myös Maksuturvan lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen. Lakisääteisiin velvoitteisiimme kuuluu mm:

  • Asiakkaan tuntemisvelvollisuus (Know-Your- Customer)
  • Rahanpesun, terrorismin rahoittamisen ja petosten estämisen havaitseminen ja tutkiminen
  • Raportointi viranomaisille
  • Riskienhallintaan liittyvät velvollisuudet, kuten luottotietojen tarkistaminen
  • Maksupalveluihin liittyvät vaatimukset ja velvollisuudet
 
Rekisterin tietosisältö

Keräämme sinusta sellaisia perustietoja mitä tarvitsemme asiakkailtamme. Tällaisia tietoja ovat tieto siitä, missä ominaisuudessa toimit, oletko hallituksen jäsen asiakasyrityksessä tai mahdollinen tosiasiallinen edunsaaja kuten rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetussa laissa (444/2017) on tarkemmin säädetty.

Säännönmukaiset tietolähteet

Niiden tietojen lisäksi mitä itse meille toimitat, keräämme sinusta julkisesti saatavilla olevia henkilötietoja seuraavista lähteistä:  viranomaisten ylläpitämät rekisterit esim. yritysrekisterit, pakotelistat (kansainvälisten järjestöjen, kuten EU:n tai YK:n ylläpitämät listat), luottotietorekisterit ja muilta kaupallisilta tiedonvälittäjiltä, jotka antavat tietoja esimerkiksi tosiasiallisista edunsaajista ja poliittisesti vaikutusvaltaisista henkilöistä. 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset, vastaanottajamaat ja vastaanottajaryhmät
 
Maksuturva siirtää henkilötietojasi ainoastaan niissä tilanteissa ja niihin tarkoituksiin jotka mainitaan tässä tietosuojaselosteessa.
 
Ennen kuin Maksuturva siirtää henkilötietojasi, Maksuturva tarkistaa, että vastaanottaja suostuu käsittelemän henkilötietojasi Maksuturvan kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja tietosuoja-asetuksen ((EU) 2016/679) sekä muiden mahdollisesti sovellettavien lakien vaatimuksia noudattaen.
 
Henkilötietosi luovutetaan seuraaville tahoille: Salesforce Inc., Hubspot Inc., Mailjet SAS. ja Signicat As. Maksuturva hyödyntää kyseisten tahojen tarjoamia palveluita.
 
Maksuturva luovuttaa rekisterissä olevia tietoja viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.
 
 
Henkilötietojen siirtäminen
 
EU:n tai Euroopan Talousalueen ulkopuolelle: Mikäli toimit asiaksyrityksen yhteyshenkilönä sinun henkilötietosi siirretään Hubspot- palvelun käytön yhteydessä Euroopan Unionin (EU) ja Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle. Hubspot Inc. palveluntarjoajan tietokanta sijaitsee Yhdysvalloissa alueella East 1- Virginia. Hubspot Inc- palveluntarjoaja noudattaa EU:n ja Yhdysvaltoijen välistä Privacy Shield- tietosuojajärjestelyä.
 
Henkilötietojasi ei yllä mainittua lukuun ottamata siirrettä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 
Muutoin: Henkilötietosi voidaan siirtää Maksuturvan markkinointirekisteriin sen jälkeen, kun Maksuturvan ja sinun välinen asiakkuus tai muu asiallinen yhteys on päättynyt.
 
 
Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämiskriteerit
 
Säilytämme henkilötietojasi asiakassuhteen päätyttyä niin kauan kuin niitä tarvitaan oikeuksiemme valvomiseen tai niin kauan kuin sovellettava laki ja säännökset edellyttävät.
 
Rekisterissä olevia henkilötietojasi säilytetään ainakin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) vaatiman säilytysajan mukaisesti.
 
 
Rekisteröidyn oikeudet
 
Sinulla on seuraavat oikeudet koskien henkilötietojasi:
 
Oikeus saada pääsy henkilötietoihisi
Sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi sekä oikeus saada pääsy tietoihisi. Pyyntö saada pääsy henkilötietoihisi on tehtävä osoitteeseen: privacy@maksuturva.fi tai kirjallisesti osoiteeseen Mechelininkatu 1 A, 00180, Helsinki, Finland.
 
Mikäli teet pyynnön sähköisesti, etkä ole pyytänyt muuta toimitusmuotoa, tiedot toimitetaan yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa edellyttäen, että tiedot voidaan toimittaa tietoturvallisella tavalla. Jos pyydät Maksuturvalta useampia jäljennöksiä hHenkilötietojen toimittamisesta aiheutuvista hallinnollisista kustannuksista voidaan periä kohtuullinen maksu. Mikäli henkilöllisyyttäsi ei voida luotettavasti todentaa, on Maksuturvalla oikeus pyytää lisätietoja henkilöllisyytesi vahvistamiseksi.
Oikeus henkilötietojesi oikaisemiseen
Sinulla on oikeus vaatia, että Maksuturva oikaisee tai täydentää käsittelyn kannalta virheelliset tai epätarkat tiedot. Tietyissä tietosuoja-asetuksessa määritellyissä tilanteissa, kuten jos peruutat suostumuksesi ja henkilötietojasi käsitellään suostumuksesi perusteella, henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti tai henkilötietojesi käsittelyn tarkoitus ei ole enää olemassa, sinulla on oikeus pyytää Maksuturvaa poistamaan sinua koskevia henkilötietoja. Oikaisupyyntö tai pyyntö henkilötietojesi poistamiseen on tehtävä osoitteeseen osoitteeseen: privacy@maksuturva.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Mechelininkatu 1 A, 00180, Helsinki, Finland.
 Oikeus henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen 
Tietyissä tietosuoja-asetuksessa määritellyissä tilanteissa, kuten esimerkiksi jos henkilötietosi eivät mielestäsi ole oikein, käsittely on lainvastaista tai Maksuturva ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin mutta tarvitset itse niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, sinulla on oikeus vaatia, että Maksuturva rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Pyyntö henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen on tehtävä osoitteeseen: privacy@maksuturva.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Mechelininkatu 1 A, 00180, Helsinki, Finland.
 Oikeus kieltää henkilötietojesi käsittely
Sinulla on tietyissä tietosuoja-asetuksessa määritellyissä tilanteissa oikeus kieltää Maksuturvaa käsittelemästä sinua koskevia henkilötietoja. Sinulla on aina oikeus kiletää henkilötitojesi käsittely suoramainontaa, ja markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Sinulla on myös koska tahansa oikeus peruttaa suoramainontaa varten antamasi suostumus. Pyyntö kieltää henkilötietojesi käsittely tai suotumuksen peruutus on tehtävä osoitteeseen: privacy@maksuturva.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Mechelininkatu 1 A, 00180, Helsinki, Finland.
Oikeus siirtää henkilötietojasi järjestelmästä toiseen
Tietyissä tietosuoja-asetuksessa määritellyissä tilanteissa sinulla on oikeus saada sinua koskevia henkilötietoja, jotka olet toimittanut Maksuturvalle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle Maksuturvan estämättä jos tämä on teknillisesti mahdollista. Pyyntö henkilötietojesi siirrosta on tehtävä osoitteeseen: privacy@maksuturva.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Mechelininkatu 1 A, 00180, Helsinki, Finland.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
 
Maksuturva pyrkii ratkaisemaan kaikki henkilötietojesi käsittelyyn liittyvät erimielisyydet suoraan sinun kanssasi. Jos et kuitenkaan ole tyytyväinen tapaan, jolla Maksuturva käsittelee henkilötietojasi sinulla on oikeus tehdä tästä valitus valvontaviranomaiselle eli Tietosuojavaltuutetun toimistolle.
 
Tietosuojavaltuutettu
Sähköposti: tietosuoja@om.fi
Puhelinnumero: 029 56 66700
 
 
Henkilötietojen antamatta jättämisen seuraukset

Jos et toimita Maksuturvalle henkilötietojasi Maksuturva ei pysty solmimaan maksunvälityspalvelua koskevaa sopimusta kanssasi.

Muutokset tietosuojaselosteeseen
 
Maksuturva pidättää oikeuden muuttaa ja päivittää tätä tietosuojaselostetta milloin vain ilmoittamalla tästä Maksuturvan kotisvuilla. Suosittelemme, että tutustut tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.  Ajankohtainen versio tietosuojaselosteesta löytyy aina Maksuturvan verkkosivuilta.